Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lingerique

 

Artikel 1. Definities

Lingerique en Lingerique.nl & Lngeriquebeek.nl:, hierna te noemen Lingerique, zijn een onderdeel van Charmax B.V. gevestigd te Beek onder KVK nummer 58955291. Lingerique is onze fysieke winkel en is gevestigd in w.c. Makado, Wethouder Sangersstraat 187, 6191NA Beek, Lingerique.nl is onze webwinkel. In beide verkopen wij lingerie, been- & badmode en accessoires.

Klant: Dit is een persoon die bestellingen via de webwinkel of een aankoop via de fysieke winkel doet.

Product:  Een artikel dat te koop wordt aangeboden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aankopen, aanbiedingen en bestellingen gedaan via Lingerique.nl zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Wanneer de klant een aankoop doet, een aanbieding accepteert en/of een bestelling plaatst, aanvaardt deze de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3 Alleen schriftelijk en met wederzijds goedvinden, kan er worden afgeweken van deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen voor het nadrukkelijk aangegeven product, en sluit de andere producten hiervan uit. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten ontlenen voor toekomstige bestellingen/aankopen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten & Aanbiedingen

3.1 Lingerique behoudt zich het recht om prijzen aan te passen.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of staat aangegeven bij het product.

3.3 De overeenkomst komt pas tot stand na goedkeuring van Lingerique, teven behoud Lingerique zich het recht om bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.

Indien nodig zal Lingerique aanvullende informatie opvragen om tot besluit te komen waarnaar de klant, binnen redelijke termijn, geïnformeerd wordt.

 

Artikel 4. Betalingen & Prijzen

4.1 Prijzen, tenzij anders vermeld, zijn inclusief 21% B.T.W. in euro valuta.

4.2 Handlingskosten;Bestellingen binnen NL handlingskosten €5,00 , Bestellingen buiten NL handlingskosten €13,00. Bij het afhalen van de bestelling onze winkel in Beek worden er geen handlingskosten berekend.

4.3 Wanneer de klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze een bevestigingsmail. Indien de betaling, via de door ons aangeboden betalingsopties, is goedgekeurd door betalingsbemiddelde, gaat Lingerique over tot het verder verwerken van de bestelling. Wij streven ernaar uw bestelling binnen twee werkdagen te verzenden.

4.4 Lingerique behoud zich het recht om, foutieve prijzen/ informatie als gevolg van druk- en/of zetfouten te wijzigen en geeft geen verplichting tot leveren van dit product tegen onjuiste prijzen en/of verwachtingen. Aan vooraf gemelde kunnen eveneens geen rechten worden ontleend.

4.5 Lingerique behoudt het eigendom van de geleverde producten. Het eigendom gaat pas over op het moment dat de betaling door Lingerique is ontvangen. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op de klant.

 

Artikel 5. Leveringen

5.1 Wij streven ernaar om de bestelling binnen twee dagen, na ontvangst betaling, te verzenden via PostNL, naar het opgegeven bezorgadres.

5.2 Indien Lingerique, door onvoorziene omstandigheden, de bezorgtijd niet kan nakomen zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Dit verleent de klant geen recht tot schadevergoeding, ontbinden van de overeenkomst en/of het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst.

5.3 Indien de bestelling niet binnen 30 dagen aan de klant geleverd is, is de klant gerechtigd, de bestelling te annuleren zonder bijkomende kosten voor klant. In deze regel is uitgezonderd onvoorziene omstandigheden buiten verantwoording van Lingerique.

5.4 Indien er schriftelijk een andere overeenkomst over de bestelling van een later dan 30 dagen geleverd product is conform artikel 2.3 vervalt artikel 5.3 in deze. 

5.5 Levering in gedeelten is toegestaan, echter in overleg met klant en zonder bijkomende kosten voor klant.

5.6 Lingerique doet haar uiterste best om beeldmateriaal zo waarheidsgetrouw weer te geven. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat, door onder andere instellingen van diverse apparaten, kleuren, motieven en modellen anders overkomen dan in werkelijkheid. Het zal dan gaan om een geringe afwijking.

5.7 Wanneer een product, ondanks inspanningen, later of niet leverbaar meer blijkt, neemt Lingerique zo snel mogelijk contact op met de klant om tot een oplossing te komen. Dit verleent de klant geen recht tot schadevergoeding, ontbinden van de overeenkomst en/of het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst.

 

Artikel 6. Reclamaties en retourzending

6.1 De klant mag tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling zich beroepen op het herroepingsrecht, d.m.v. een retourformulier. Deze is bijgevoegd aan de bestelling en te vinden via Link naar voorbeeldformulier

6.2 De zending dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst retour te zijn gestuurd naar Lingerique. De kosten van het eventueel retour zenden zijn voor de klant. Handlingskosten worden niet vergoed. Het retourneren in de winkel zijn geen kosten aan gebonden.

6.3 Indien er na 14 dagen van ontvangst door klant geen reactie door Lingerique is ontvangen, gaat Lingerique ervan uit dat de geleverde producten naar wens zijn en Lingerique aan haar verplichtingen heeft voldaan.

6.4 Reclamaties en garanties zullen naar redelijkheid en in overleg met de klant zo goed mogelijk worden opgelost. Derhalve is Lingerique niet aansprakelijk voor schadevergoeding en dergelijke.

6.5 Uitsluitingen op garantie zijn;

- Gedragen en gebruikte producten

- Op het product zijn vlekken geconstateerd

- Gewassen producten

- Producten waarvan kaartjes en etiketten zijn verwijderd

- Producten die beschadigd zijn door klant zelf

- Klant heeft getracht om het product zelf te herstellen

- Gebruiksaanwijzing en/of instructies zijn niet juist opgevolgd

6.6 Een klant mag het product slechts uitpakken of gebruiken om te beoordelen of de klant het wilt behouden zoals dat ook in een fysieke winkel tot de mogelijkheden behoort. 

6.7 Indien uitsluitingen zoals benoemd in artikel 6.5 niet geconstateerd zijn, zal Lingerique zorgdragen voor een snelle en correcte retourbetaling.

6.8 Retourneren van een product het liefst per post, indien deze retour in de winkel wordt aangeboden wordt er geen contant geld uitgekeerd. Het retourbedrag wordt dan overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer of er wordt een tegoedbon uitgeschreven.

6.9 Retourpost dient door klant voldoende te zijn gefrankeerd. Indien dit niet het geval is, behoudt Lingerique zich het recht om de te weinig gefrankeerde kosten in mindering te brengen op de creditnota.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Lingerique is uitgesloten van iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende goederen, gevolgschade dan wel aan personen. Eveneens is Excentrique niet aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Lingerique is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten, gekocht bij Lingerique.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Lingerique jegens klant is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de desbetreffende overeenkomst.

7.4 Voor vertragingen, misverstanden, verminkingen of het niet naar behoren overkomen van de mededelingen en bestellingen met betrekking tot de overeenkomst ten gevolge van iedere vorm van communicatiemiddel in het verkeer tussen Lingerique en de klant, dan wel tussen Lingerique en derden, indien betrokken met of uit naam van klant, is Lingerique niet aansprakelijk tenzij ervoor zover sprake is van grove nalatigheid van Lingerique.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Lingerique het recht om de overeenkomst c.q. de bestelling/aankoop, schriftelijk op te schorten dan wel te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Lingerique gehouden is tot enige schadevergoeding in deze.

8.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en mogelijkheden van Lingerique.

 

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens, ontvangen door Lingerique die betrekking hebben tot de overeenkomst, worden nooit aan derden verstrekt, zonder toestemming van de klant en alleen gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen Lingerique en klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens

 

Charmax B.V., h.o.d.n. Lingerique, W.c. Makado , Wethouder Sangersstraat 187, 6191NA, Beek, www.Excentriquebeek.nl , Tel.: 04643030084, KVK nummer 58955291, BTW nummer NL853253274B01

Nieuwsbrief

© Copyright 2024 Lingerique | RH-Webdesign